Logo strony
Logo strony

30 proc. więcej wniosków o zezwolenia na pobyt w Polsce
Opublikowano: 25 października 2016

Od początku roku cudzoziemcy złożyli 100 tys. wniosków w celu zalegalizowania pobytu w Polsce – o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Zdecydowana większość z nich dotyczyła wydania zgody na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy. W ciągu pierwszych trzech kwartałów cudzoziemcy złożyli w Polsce również ok. 10,5 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Legalizacja pobytu

Spośród ok. 100 tys. wniosków dot. zalegalizowania pobytu, 90 proc. dotyczyło otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, 8 proc. zezwolenia na pobyt stały, a 2 proc. zezwolenia na pobyt rezydenta UE. W sprawie zezwolenia na pobyt czasowy 69 proc. wniosków złożyli obywatele Ukrainy (o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.), 4 proc. – Chińczycy, po 3 proc. Hindusi i Wietnamczycy, po 2 proc. Białorusini i Rosjanie. O zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE również najczęściej ubiegali się obywatele Ukrainy.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu wydają wojewodowie. 87 proc. wszystkich procedur zakończyło się decyzją pozytywną, przyznającą zezwolenie pobytowe. W przypadku 10 proc. spraw wydano decyzje negatywne, a 4 proc. procedur umorzono.

Do Urzędu do Spraw Cudzoziemców (jako II instancji) wpłynęło ponad 4,8 tys. odwołań, z czego 74 proc. dotyczyło spraw związanych z zalegalizowaniem pobytu czasowego. W porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. liczba odwołań składanych przez cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu wzrosła ponad dwukrotnie.

Ochrona międzynarodowa

Do końca III kwartału 2016 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) złożyło nieco ponad 10 tys. cudzoziemców. Większość wniosków zostało złożonych przez obywateli pochodzących z trzech państw: Rosji – głównie narodowości czeczeńskiej (73 proc. ogółu), Ukrainy (10 proc. ogółu) oraz Tadżykistanu (8 proc. ogółu). Porównując ten przedział czasowy z analogicznym okresem 2015 r. widoczny jest wzrost ogólnej liczby osób aplikujących o ochronę międzynarodową o 24 proc. (o ok. 2 tys. wniosków).

W 2016 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał ponad 10 tys. decyzji w zakresie ochrony międzynarodowej. Status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą uzyskało 217 os. (2% ogółu), 1,6 tys. os. (16% ogółu) otrzymało decyzję negatywną, a 8,4 tys. postępowań (82% ogółu) umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec nie był zainteresowany kontynuowaniem procedury w Polsce i najprawdopodobniej opuścił kraj (najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej).

Najliczniejszymi beneficjentami wszystkich decyzji przyznających ochronę (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca i pobyt tolerowany) byli obywatele: Rosji (38 proc. ogółu – głównie ochrona uzupełniająca), Syrii (17 proc. – głównie status uchodźcy), Ukrainy (15 proc. – głównie ochrona uzupełniająca) oraz Iraku (8 proc. – głównie ochrona uzupełniająca).

Urząd do Spraw Cudzoziemców powstał, by zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym w Polsce.

Źródło www.udsc.gov.pl.

Tagi: , , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Liczba komentarzy: Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści

Wlk. Brytania i Polska wydały najwięcej zezwo...

Trzeci rok z rzędu Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europe...